POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1- IDENTIFICACIÓN

 

Titular: ASOCIACIÓN VACALOURA SANTUARIO ANIMAL (en adelante, el “ON”)

Domicilio social: Santiago de Compostela

N.I.F.: G70382825

E-mail: contacto@aovellanegra.com

 

2- INFORMACIÓN E CONSENTIMENTO

 

De conformidade co disposto no Regulamento UE 679/2015 de Protección de Datos, mediante a aceptación da presente Política de Privacidade o Usuario (en diante, o “Usuario”) presta o seu consentimento informado, expreso, libre e inequívoco para que os datos persoais solicitados a través do Sitio web  aovellanegra.com (en diante, o “Sitio web”) sexan tratados por ON conforme ao disposto na presente Política de Privacidade.

Todos os datos persoais solicitados ao Usuario no Sitio web son obrigatorios, non sendo posible o acceso ou rexistro en Sitio web se non se facilitan devanditos datos.

Así mesmo, cando os datos persoais sexan solicitados a través de formularios que se poidan habilitar no Sitio web con motivo do desenvolvemento da súa actividade, será necesario que o Usuario achegue, polo menos, aqueles marcados cun  asterisco xa que, se non se fornecesen eses datos considerados necesarios, non poderemos prestar o servizo ao Usuario a través do Sitio web.

O Usuario garante que os datos persoais facilitados a ON son certos e exactos, co que ON non se fará responsable de calquera incidencia derivada da inexactitude ou falsidade da información proporcionada polos Usuarios.

O Usuario, como único responsable do tratamento, será responsable de cumprir con toda a normativa de protección de datos aplicable. Ademais, o Usuario acepta obter todos os consentimentos, autorizacións e/ou aprobacións legalmente necesarias antes de incluír datos persoais no Sitio web ou utilizar o Sitio web.

 

3- FINALIDADE DO TRATAMIENTO

 

Os datos persoais do Usuario ou de terceiros que sexan cedidos polo Usuario serán tratados por  ON a través de Sitio web unicamente para as seguintes finalidades:

  • Levar a cabo as funcionalidades do Sitio web destinadas á prestación dos servizos ofrecidos no mesmo.
  • Dar cumprimento ás obrigacións legalmente establecidas.

 En ningún caso realizaremos algunha das seguintes actividades:

  • Ceder os datos a outras persoas ou entidades, sen o consentimento previo dos Usuarios.
  • Transferilos a outros Estados, sen o consentimento previo dos Usuarios.

 

 

4- DATOS DO USUARIO

 

O Usuario garante que os datos achegados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo este responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obrigación.

No caso de que os datos achegados pertencesen a un terceiro, o Usuario garante que informou ao devandito terceiro dos aspectos contidos neste documento e obtido a súa autorización para facilitar os seus datos ao responsable para os fins anteriormente sinalados.

ON non pode garantir a absoluta invulnerabilidade dos sistemas, por tanto, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros.

 

5- POLÍTICA DE COOKIES

De conformidade co disposto no  RGPD e a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, todos os datos de carácter persoal obtidos mediante as  cookies durante a utilización de Sitio web, serán tratados de conformidade cos disposto na Política de  Cookies. 

6- EXERCICIO DE DEREITOS

De conformidade co disposto no  RGPD, informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación do tratamento e portabilidadE, solicitándoo por escrito a través de calquera dos medios seguintes, achegando en todo caso unha copia de documento acreditativo da súa identidade e concretando o dereito ou dereitos que desexa exercer, directamente a ON a través do seguinte e-mail: contacto@aovellanegra.com.  

 

7- ACEPTACIÓN DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 

O Usuario recoñece e acepta ler e comprender a presente Política de Privacidade cuxo contido constitúe a totalidade do acordo entre o Usuario e  ON con respecto ao uso e tratamento da súa información persoal dentro do Sitio web.

O Usuario expresamente acepta obrigarse nos termos da presente Política de Privacidade, en toda a súa extensión e alcance, sen exceptuar calquera das súas disposicións.

Ademais das disposicións contidas na presente Política de Privacidade, o Usuario obrígase a dar cumprimento á o Aviso Legal.

ON resérvase o dereito de actualizar e realizar cambios na Política de Privacidade mesmo sen mediar notificación previa ao Usuario. Tales modificacións deberán facerse efectivas no momento da súa publicación no Sitio web, onde estarán dispoñible para o Usuario en todo momento. Neste sentido, recomendamos ao Usuario consultar regularmente o contido da Política de Privacidade para estar ao tanto de calquera modificación que afecte o procesamento de datos dentro do Sitio web.

 

Última actualización: 07 de marzo de 2018.