AVISO LEGAL

O acceso, navegación e utilización da páxina web www.aovellanegra.com (en diante, o “Sitio web”) implica a aceptación expresa e sen reservas de todos os termos do presente Aviso Legal. O seu  observancia e cumprimento será esixible respecto de calquera persoa que acceda, navegue ou utilice o Sitio web.

 

 IDENTIFICACIÓN

Titular: Asociación Vacaloura Santuario Animal (en adelante, el “Titular”)

Domicilio social: Santiago de Compostela

N.I.F.: G70382825

E-mail: contacto@aovellanegra.com

 

 OBXETO

O presente Aviso Legal regula o acceso, navegación e utilización do Sitio web, sen prexuízo de que o Titular se reserve o dereito para modificar a presentación, configuración e contido do Sitio web, así como as condicións requiridas para o seu acceso e/ou utilización. O acceso e/ou utilización do Sitio web tras a entrada en vigor das súas modificacións ou cambios supoñen a aceptación dos mesmos.

Con todo, o acceso a determinados contidos e a utilización de determinados servizos pode atoparse sometido a determinadas condicións particulares, que serán en todo caso claramente mostradas e deberán ser aceptadas expresamente por parte dos Usuarios. Estas condicións particulares poderán substituír, completar ou, no seu caso, modificar as establecidas no presente Aviso Legal.

 Para os efectos da interpretación do presente Aviso Legal, enténdese que unha persoa pasa a ser usuaria (en diante, “Usuario” ou “Usuarios”) no momento en que esta acepta o presente Aviso Legal e a Política de Privacidade expostas no Sitio web.

 

 ACCESO E REXISTRO

O acceso e uso do Sitio web non require rexistro. Con todo, o acceso e navegación polo Sitio web supoñen que o Usuario do mesmo acepta na súa totalidade e obrígase a cumprir por completo o presente Aviso Legal, así como as instrucións ou recomendacións que se lle indiquen en cada caso concreto a través do Sitio web. 

En todo caso, queda prohibido o acceso e navegación no Sitio web por parte dos menores de catorce (14) anos de idade, salvo que conten coa autorización previa e expresa dos seus pais, titores ou representantes legais, os cales serán considerados como responsables dos actos que leven a cabo os menores ao seu cargo, conforme á normativa vixente. En todo caso, presumirase que o acceso realizado por un menor ao Sitio web realizouse con autorización previa e expresa dos seus pais, titores ou representantes legais.

 

 DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O Titular é propietario ou, no seu caso, conta coas licenzas correspondentes sobre os dereitos de explotación de propiedade intelectual e industrial necesarios para operar o Sitio web, así como de todos os contidos ofrecidos no mesmo, incluíndo o propio Sitio web, textos, fotografías ou ilustracións,  logos, marcas,  grafismos, deseños, interfaces, ou calquera outra información ou contido, e os servizos dispoñibles a través do mesmo.

En ningún caso entenderase que o acceso, navegación e utilización do Sitio web por parte do Usuario implica unha renuncia, transmisión, licenza ou cesión total ou parcial dos devanditos dereitos por parte do Titular. O Usuario dispón dun dereito de uso dos contidos e/ou servizos do Sitio web dentro dun ámbito estritamente doméstico e unicamente coa finalidade de gozar das prestacións do servizo de acordo co presente Aviso Legal.

As referencias a marcas ou nomes comerciais rexistrados, ou outros signos distintivos, xa sexan propiedade do Titular ou de terceiros, levan implícita a prohibición sobre o seu uso sen o consentimento do Titular ou dos seus lexítimos propietarios. En ningún momento o acceso, navegación ou utilización do Sitio web e/ou dos seus contidos confire ao Usuario dereito algún sobre signos distintivos nel incluídos, salvo que se dispoña o contrario no presente Aviso Legal.

Quedan reservados todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre os contidos e/ou servizos do Sitio web e, en particular, queda prohibido modificar, copiar, reproducir, comunicar publicamente, transformar ou distribuír, por calquera medio e baixo calquera forma, a totalidade ou parte dos contidos incluídos no Sitio web, para calquera fin, se non se conta coa autorización previa, expresa e por escrito do Titular ou, no seu caso, do Titular dos dereitos correspondentes.

Así mesmo, queda prohibido suprimir ou manipular as indicacións de  copyright ou outros créditos que identifiquen os titulares de dereitos dos contidos que o Usuario atope no Sitio web, así como os dispositivos técnicos de protección, as pegadas dixitais, ou calquera mecanismo de protección ou información incorporada aos contidos ofrecidos no Sitio web.

No caso de que o Usuario envíe información ou contidos de calquera tipo ao Titular a través de calquera das canles habilitadas para o efecto, o Usuario declara, garante e acepta que ten dereito a facelo libremente, que dita información non infrinxe ningún dereito de propiedade intelectual, industrial, secreto comercial ou calquera outros dereitos de terceiros, e que dita información non ten carácter confidencial nin é prexudicial para terceiros. 

O Usuario recoñece asumir a responsabilidade, deixando indemne ao Titular, por calquera comunicación ou contidos que envíe persoalmente ou ao seu nome.

Se o Usuario tivese coñecemento da existencia dalgún contido ilícito, ilegal, contrario ás leis ou que puidese supoñer unha infracción de dereitos de propiedade intelectual, industrial, ou de calquera outra índole, deberá notificalo inmediatamente ao Titular a través da dirección de correo electrónico contacto@aovellanegra.com para que este poida proceder á adopción das medidas oportunas. 

De igual modo, no caso de que calquera usuario ou un terceiro consideren que algún dos contidos do sitio web propiedade do Titular vulnera os seus dereitos de propiedade intelectual, industrial, ou de calquera outra índole, deberá remitir unha comunicación a contacto@aovellanegra.com coa seguinte información:

Datos identificativos e medio de contacto do  reclamante ou do seu representante legal;

Documentación que acredite a súa condición de Titular dos dereitos supostamente infrinxidos;

Relato detallado dos dereitos supostamente infrinxidos polo Titular, así como a súa localización exacta dentro do Sitio web;

Declaración expresa por parte do  reclamante de que a utilización dos contidos realizouse sen o consentimento do titular dos dereitos supostamente infrinxidos.

 

 ENLACES

 

 • ENLACES A OTRAS PÁXINAS WEB

No caso de que no Sitio web mostrásense ligazóns a outras páxinas web mediante diferentes botóns,  links,  banners ou contidos embebidos, o Titular informa de que estes se atopan xestionados por terceiros, non tendo o Titular nin medios humanos nin técnicos para coñecer de forma previa e/ou controlar e/ou aprobar toda a información, contidos, produtos ou servizos facilitados por outras plataformas ás que se poidan establecer ligazóns desde o Sitio web.

En consecuencia, o Titular non poderá asumir ningún tipo de responsabilidade por calquera aspecto relativo ao Sitio web ou páxina web á que se puidese establecer unha ligazón desde o Sitio web, en concreto, a título enunciativo, pero non  limitativo, sobre o seu funcionamento, acceso, datos, información, arquivos, calidade e fiabilidade dos seus produtos e servizos, as súas propias ligazóns e/ou calquera dos seus contidos, en xeral.

Neste sentido, se os Usuarios tivesen coñecemento efectivo de que as actividades desenvoltas a través destas páxinas web de terceiros son ilegais ou contraveñen a moral e/ou a orde pública, deberán comunicalo inmediatamente ao Titular para os efectos de que se proceda a  deshabilitar a ligazón de acceso ás mesmas, acción que levará a cabo no menor tempo posible.

En calquera caso, o establecemento de calquera tipo de ligazón desde o Sitio web a outra páxina web allea non implicará que exista algún tipo de relación, colaboración ou dependencia entre o Titular e o responsable da devandita páxina web allea.

 

 •  ENLACES AO CANAL DO TITULAR NOUTRAS PLATAFORMAS E REDES SOCIAIS

O Titular pon ao dispor dos Usuarios, a través de diferentes ferramentas e aplicacións, medios de ligazón que permiten aos Usuarios acceder ás canles e páxinas do Sitio web que mantén en diferentes plataformas e redes sociais pertencentes e/ou xestionadas por terceiros ( p.ex. Twitter, Facebook, Youtube, etc.). A inclusión destas ligazóns no Sitio web ten por único obxecto facilitar aos Usuarios o acceso ás devanditos canles nas diferentes plataformas e redes sociais.

O establecemento destas aplicacións non implica a existencia de relación algunha entre o Titular e o propietario, fabricante ou distribuidor do Sitio web enlazado, como tampouco a aceptación e aprobación por parte do Titular dos seus contidos e/ou servizos, sendo o seu propietario, fabricante ou distribuidor o único responsable dos mesmos.

A activación e uso destas aplicacións pode conlevar a identificación e autenticación do Usuario ( login/contrasinal) nas plataformas correspondentes, completamente externas ao Sitio web e fóra do control do Titular. Ao acceder ás devanditas redes externas, o Usuario ingresa nunha contorna non controlada polo Titular, polo que o Titular non asumirá ningunha responsabilidade sobre a configuración de seguridade das devanditos contornas.

Dado que o Titular pode ter un control limitado sobre o contido aloxado nas devanditos canles, o Usuario recoñece e acepta que o Titular non asume responsabilidade algunha polo contido nin polos servizos aos que o Usuario poida acceder nas devanditas páxinas, nin por calquera contido, produtos, servizos, publicidade, nin calquera outro material dispoñible nos mesmos.

 

 • ENLACES NOUTRAS PÁXINAS WEB CON DESTINO AO SITIO WEB

O Titular non autoriza o establecemento dunha ligazón ao Sitio web desde aquelas páxinas que conteñan materiais, información ou contidos ilícitos, ilegais, degradantes, obscenos e, en xeral, que contraveñan as leis, a moral ou a orde pública, ou as normas sociais xeralmente aceptadas.

En todo caso, os Usuarios poderán establecer ligazóns que dirixan ao Sitio web, a condición de que cumpran coas seguintes condicións:

 

 • A ligazón non poderá reproducir o contido do Sitio web ou partes do mesmo de ningún xeito;
 • Non está permitido crear un  browser nin un  border  environment sobre as seccións do Sitio web, nin de ningunha outra forma poderá modificarse o Sitio web; 

 • Non está permitido realizar manifestacións ou indicacións falsas ou inexactas ou incorrectas sobre o Sitio web e/ou, en particular, declarar ou dar a entender que o Titular autorizou a ligazón ou que supervisou ou asumiu de calquera forma os contidos ou servizos ofrecidos ou postos a disposición na páxina web na que se establece devandita ligazón;
 • A páxina web na que se estableza a ligazón ao Sitio web non conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral e bos costumes xeralmente aceptadas e á orde pública, así como tampouco conterá contidos contrarios a calquera dereitos de terceiros, incluídos os dereitos de propiedade intelectual ou industrial e/ou o dereito á honra, á intimidade persoal ou familiar ou á propia imaxe ou de calquera outro dereito, ou contidos contrarios ás normas reguladoras da protección de datos de carácter persoal.

 

O Titular non ten facultade nin medios humanos nin técnicos para coñecer, controlar nin aprobar toda a información, contidos, produtos ou servizos facilitados por outras páxinas web que teñan establecidos ligazóns con destino ao Sitio web. O Titular non asume ningún tipo de responsabilidade por calquera aspecto relativo á páxina web que establece esa ligazón con destino ao Sitio web; en concreto, a título enunciativo e non  taxativo, sobre o seu funcionamento, acceso, datos, información, arquivos, calidade e fiabilidade dos seus produtos e servizos, as súas propias ligazóns e/ou calquera dos seus contidos, en xeral.

 

REGLAS DE USO DO SITIO WEB

 

Non está permitido e, por tanto, as súas consecuencias serán da exclusiva responsabilidade do Usuario, o acceso ou a utilización do Sitio web con fins ilegais ou non autorizados, con ou sen ánimo de lucro. En particular, e sen que a seguinte listaxe teña carácter  limitativo, queda prohibido:

 

Usar o Sitio web en forma algunha que poida provocar danos, interrupcións,  ineficiencias ou defectos no seu funcionamento ou nos equipos informáticos dun terceiro;

 • Usar o Sitio web para a transmisión, instalación ou publicación de calquera virus, código  malicioso ou outros programas ou arquivos prexudiciais;
 • Usar o Sitio web para recoller datos de carácter persoal doutros Usuarios;
 • Usar o Sitio web de forma ilegal, en contra da boa fe, a moral e a orde pública;
 • Rexistrarse a través do Sitio web cunha identidade falsa,  suplantando a terceiros ou utilizando un perfil ou realizando calquera outra acción que poida confundir a outros Usuarios sobre a identidade do Usuario;
 • Acceder sen autorización a calquera sección do Sitio web, a outros sistemas ou redes conectados ao Sitio web, aos servidores do Titular, ou aos servizos ofrecidos a través do Sitio web, por medio de  pirateo ou falsificación, extracción de contrasinais ou calquera outro medio ilexítimo;
 • Quebrantar, ou tentar quebrantar, as medidas de seguridade ou autenticación do Sitio web ou de calquera rede conectada ao mesmo, ou as medidas de seguridade ou protección inherentes aos contidos ofrecidos no Sitio web; 
 • Levar a cabo algunha acción que provoque unha saturación desproporcionada ou innecesaria na infraestrutura do Sitio web ou nos sistemas ou redes do Titular, así como nos sistemas e redes conectados ao Sitio web; ou
 • Impedir o normal desenvolvemento dun evento, concurso, promoción ou calquera outra actividade dispoñible a través do Sitio web ou calquera das súas funcionalidades, xa sexa alterando ou tratando de alterar, ilegalmente ou de calquera outra forma, o acceso, participación ou funcionamento daqueles, ou falseando o resultado dos mesmos e/ou utilizando métodos de participación fraudulentos, mediante calquera procedemento, e/ou a través de calquera práctica que atenche ou vulnere o presente Aviso Legal.

 

O incumprimento de calquera das anteriores obrigacións polo Usuario poderá levar aparellada a adopción polo Titular das medidas oportunas amparadas en Dereito e no exercicio dos seus dereitos ou obrigacións, podendo chegar á eliminación ou bloqueo da conta do Usuario infractor, sen que medie posibilidade de indemnización algunha polos danos e prexuízos causados.

 

 RESPONSABILIDADES E GARANTÍAS

 

O Titular non pode garantir a fiabilidade, utilidade ou veracidade de toda a información e/ou dos servizos e contidos do Sitio web nin tampouco da utilidade ou veracidade da documentación posta a disposición a través da mesma.

En consecuencia, o Titular non garante nin se fai responsable de:

 

 • A continuidade dos contidos e servizos do Sitio web;

 • A ausencia de erros nos devanditos contidos e servizos;
 • A ausencia de virus e/ou demais compoñentes daniños no Sitio web ou no servidor que o fornece;
 • A invulnerabilidade do Sitio web e/ou a imposibilidade de vulnerar as medidas de seguridade que se adopten no mesmo; 
 • A falta de utilidade ou rendemento dos contidos e servizos do Sitio web; e
 • Os danos ou prexuízos que cause, a si mesmo ou a un terceiro, calquera persoa que infrinxise as condicións, normas e instrucións que o Titular establece no Sitio web ou a través da vulneración dos sistemas de seguridade do Sitio web.

 

Iso con todo, o Titular declara que adoptou todas as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e do estado da técnica, para garantir o funcionamento do Sitio web e reducir ao mínimo os erros do sistema, tanto desde o punto de vista técnico como dos contidos publicados no Sitio web.

O Titular non garante a  licitud, fiabilidade, ou utilidade dos contidos fornecidos por terceiros a través do Sitio web. Se o Usuario tivese coñecemento da existencia dalgún contido ilícito, ilegal, contrario ás leis, ou que puidese supoñer unha infracción de dereitos de terceiros, deberá notificalo inmediatamente ao Titular para que este poida proceder á adopción das medidas oportunas.

O Titular non será responsable da veracidade, integridade ou actualización das informacións publicadas no Sitio web provenientes de fontes alleas ao mesmo, así como tampouco das contidas noutras plataformas ás que se ligazón desde o Sitio web. O Titular non asumirá responsabilidade en canto a hipotéticos prexuízos que puidesen orixinarse polo uso das citadas informacións.

O Titular non responderá por causas alleas ao seu control, entre as que poden enumerarse de maneira non  limitativa: forza maior, problemas de acceso a Internet, problemas tecnolóxicos máis aló da xestión  diligente e razoable do Titular, accións ou omisións de terceiros, etc. En todos os casos referidos, alleos ao control e a dilixencia debida polo Titular, non haberá lugar a indemnización do Titular ao Usuario por danos ou prexuízos, na medida en que así o permita a lexislación vixente.

  

SUSPENSIÓN DO SITIO WEB

 

O Titular resérvase o dereito para suspender, modificar, restrinxir ou interromper, xa sexa temporal ou permanentemente, o acceso, navegación, uso, aloxamento e/ou descarga do contido e/ou uso de servizos do Sitio web, con ou sen previa notificación, aos Usuarios que contraveñan calquera das disposicións detalladas no presente Aviso Legal, sen que medie a posibilidade do Usuario de esixir indemnización algunha por esta causa.

 

 CONFIDENCIALIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

 

De conformidade co disposto pola Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, todos os datos de carácter persoal solicitados durante a utilización do Sitio web serán tratados de conformidade co disposto na Política de Privacidade, que todo Usuario debe aceptar expresamente para poder utilizar e rexistrarse no sistema.

 

 

XERAIS

 

Os  encabezamientos das distintas cláusulas son só informativos, e non afectarán, cualificarán ou ampliarán a interpretación do presente Aviso Legal. Así mesmo, o Titular poderá modificar os termos e condicións aquí estipulados, total ou parcialmente, publicando calquera cambio na mesma forma en que aparece este Aviso Legal ou a través de calquera tipo de comunicación dirixida aos Usuarios.

A vixencia temporal do presente Aviso Legal coincide, por tanto, co tempo da súa exposición, ata que sexa modificado total ou parcialmente, momento no cal pasará a ter vixencia o Aviso Legal modificado.

O Titular poderá dar por terminado, suspender ou interromper, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso, o acceso aos contidos do Sitio web, sen posibilidade por parte do Usuario de esixir indemnización algunha. Tras a devandita extinción, seguirán vixentes as prohibicións de uso dos contidos expostas anteriormente no presente Aviso Legal.

No caso de que calquera disposición do presente Aviso Legal fose declarada nula ou  inaplicable, na súa totalidade ou en parte, por calquera Xulgado, Tribunal ou órgano administrativo competente, dita nulidade ou  inaplicación non afectará ás restantes disposicións do presente Aviso Legal.

O non exercicio ou execución por parte do Titular de calquera dereito ou disposición contido no presente Aviso Legal non constituirá unha renuncia ao mesmo, salvo recoñecemento e acordo por escrito pola súa banda.

 

 LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN COMPETENTE

 

Este Sitio web réxese pola lexislación vixente en España.

Para toda controversia que puidese xurdir na interpretación e aplicación do presente Aviso Legal, e na medida do permitido pola lexislación vixente, tanto o Titular como os Usuarios, sométense expresamente á xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Madrid capital, con renuncia ao seu foro propio se o houber.

 

 

Última actualización: 9 de marzo de 2018.

 

 

© 2019 A Ovella Negra. Todos os derechos reservados.